Om meg

Jeg er filosof, filosofisk praktiker, prosessveileder og sykepleier med lang erfaring fra næringsliv og helsevesen. Jeg har Bachelor i kultur- og samfunnsfag, samt Master i Filosofi, begge fra Universitetet i Oslo.

Til daglig jobber jeg som Key Account Manager innenfor infeksjon og transplantasjon i Astellas Pharma.

Som filosofisk praktiker har jeg opprettet en egen praksis som heter Dialogikum. Jeg tilbyr samtaler rundt ditt liv og det som opptar deg. I tillegg tilbys dialoger for grupper og virksomheter.
Samtalene avtales individuelt.

Innenfor rammen av virkelige relasjoner mellom mennesker kan samtalens og språkets forvandlende kraft gjøre seg gjeldene. Annfrid Berget Haukeland

Verdier og inspirasjon

Hva er undring?

Undring er på mange måter filosofiens domene – dette til forskjell fra vitenskap som helst vil ha harde fakta som kan gi forutsigbarhet og kontroll. Filosofien derimot, søker etter mulige sannheter og mening, men også etter begrunnelser og refleksjon. Som filosofisk praktiker har jeg en undrende, spørrende og utforskende tilnærming til de ulike temaer som tas opp. Det er dine tanker og spørsmål som står i fokus. Under samtalen søkes en sannhet som er sannhet for deg, ditt liv eller din virksomhet. Med andre ord; her er gis ingen fasitsvar.

Undring kan åpne opp for nye muligheter. Undring har mye lekenhet og nysgjerrighet i seg. Kanskje din situasjon og ditt tema kan sees på og utforskes på en annen måte enn først antatt? Undring innebærer at man er åpen for livet og verden – noe som i seg selv kan vende ditt liv/virksomhet inn på nye og utviklende spor.

Filosofien begynner med undring og slutter med undring, dyp undring. Arne Næss
Undrer meg på hva jeg får se over de høye fjelle? Bjørnstjerne Bjørnson

Idéen om åpenhet

Arne Næss ser på fremtiden som åpen (possibilisme), noe som kan innebære utallige og uante muligheter.

Idéen om åpenhet er sentral i filosofisk praksis. Hva kan åpenhet innebære i slik sammenheng? På mange måter henger åpenhet, undring og respekt sammen. For meg er åpenhet en holdning som ’stiller samtalen i det åpne’. Våger vi, i samtalen, å stå i det åpne og ukjente – noe kan bidra til å åpne rom og nye landskap både for gjest(er) og meg som filosofisk praktiker? For meg er dette en åpenhet som går innover i den enkelte, men også utover den/det enkelte, likedan bakover og framover i tid – en radikal åpenhet som kan gi deg rom og muligheter til å finne og utvikle din/din virksomhets unike vei.

Åpenhet innebærer evnen til å lytte og til å stille seg spørrende. Å innta en åpen holdning eller å ’stille seg i det åpne’ er på mange måter å la maskene falle, våge å tre inn i det usikre, tre inn i det man ikke vet og som er uferdig – nettopp her åpnes muligheter for tankene, fremtiden og din vei i dette.

Alt er tenkelig, alt kan skje. Fremtiden er så åpen at det er verken ønskelig eller mulig å lage seg en ferdigspikret livsfilosofi. Da vil vi stagnere. Arne Næss
Papilio demoleus

Hva innebærer respekt i filosofisk praksis?

Respekt innebærer en holdning der du ser på den andre som et likeverdig menneske. Likeverd i en samtale innebærer at de normer som leder samtalen gjelder likt for begge parter, eller rettere sagt for alle som er med i samtalen.

Ordet respekt har opprinnelse fra latniske spici og spectare – som betyr ’å se’ eller ’å skue framfor seg’. Ordet respektere kan derfor bety ’å se om igjen’ eller ’å se en gang til’ (Wikipedia). En måte å vise respekt på er å være interessert i det som den andre sier. Dette innebærer å virkelig lytte med stor oppmerksomhet til det som sies.

Vi er gjester i hverandres virkelighet. Gjennom resonans og gjensidighet lærer jeg noe om indre frihet og utvikling. Dialogen er forankret i dette møtet, en forskerferd mellom kontraster og motsetninger, med et åpent sinn og vilje til prøving og feiling. Henrik B. Tschudi

I filosofisk praksis møtes ditt liv, dine spørsmål og tanker med respekt, åpenhet og likeverd - uten hast og fordommer. Et pusterom for tankene og idéene.

Kilimanjaro — Kilimanjaro

Hvorfor er det viktig å reflektere?

Refleksjon kan si noe om tankens retning når det gjelder en gitt sak eller situasjon. Kort sagt kan jeg si at filosofisk refleksjon innebærer ettertanke og betraktninger.

Ved å reflektere sammen rundt dine erfaringer og spørsmål kan du finne nye perspektiver og muligheter. Refleksjon kan dermed tydeliggjøre og hjelpe deg til å tenke klarere. Det å se sine temaer og spørsmål fra flere sider kan bidra til at man ser sin situasjon i et nytt lys — noe som i seg selv kan virke frigjørende og forløsende.

Refleksjon kan gi deg ny innsikt og en utvidet perspektivrikdom. Ved refleksjon kan du oppnå en klarere oversikt over hva som fremstår som en diffus og komplisert sak, og likedan hva som står på spill i en gitt valgsituasjon. Slik sett bidrar refleksjon til at du kan oppdage nye muligheter.

Filosofer til inspirasjon

Som filosof er jeg blant annet inspirert av greske filosofer som Sokrates og Aristoteles, likedan Søren Kierkegaard (dansk filosof), Hans Georg Gadamer (tysk filosof), Martin Buber (jødisk filosof) og norske filosofer som Arne Næss og Hans Skjervheim.
Hovedtema for min mastergrad er fordypning i dialogisk filosofi med utgangspunkt i Martin Bubers terorier. For Buber er fokuset for dialogen selve møtet mellom et jeg og et du. Det dialogiske er her et prinsipp eller en kvalitet som kan opptre i ulike sammenhenger. Det sentrale for Buber er at i dette møtet kan vi forvandle oss selv, bli noe kvalitativt nytt. Men andre ord; den filosofiske dialogen åpner opp for evnen til selvrealisering og selvdannelse. Dialog er noe mer og noe dypere enn en samtale. Dialog er selve møtet mellom jeg og du.

Selve relasjonen er kjernen for Buber, Gadamer og Skjervheim. Innenfor rammen av virkelige relasjoner mellom mennesker kan samtalens og språkets forvandlende kraft gjøre seg gjeldene.

Mer om dette under mitt Mastergradsessay som er publisert og tilgjengelig hos UIO: Betydningen av Bubers dialogiske filosofi i møte med eksistensielle og etiske spørsmål

Jeg blir til ved Du'et.
I det jeg blir Jeg, sier jeg Du.
Alt virkelig liv er møte. Martin Buber
Martin Buber

Organisasjonsnummer: 912 234 541